Share
Go down
Admin
Posts : 33
Join date : 2017-10-07
Location : House-Bellyerm
View user profilehttp://house-bellyerm.board-directory.net

เกณท์การให้คะเเนน วิชาปรุงยา

on Mon Oct 09, 2017 1:58 pm
เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างครูและนักเรียนมากขึ้น จึงมีกฎระเบียบ
สำหรับการเรียนในห้องเรียนรายวิชาเวทมนตร์คาถาให้ปฏิบัติตามดังนี้

_______________________________________________________________กฎระเบียบภายในห้องเรียน
1. ลงชื่อเข้ารับการตรวจเช็คอุปกรณ์การเรียนก่อนเริ่มเรียนวันแรกทุกครั้ง {ยกเว้นนักเรียนชั้นปีที่ 1 จะอนุโลมให้ก่อน}
2. ลงชื่อก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง เมื่อมีการเรียนการสอน 
(จะมีกระทู้เปืดให้ลงชื่อก่อน 15 นาที และจะไม่สามารถลงชื่อเข้าเรียนได้หลังจากที่เริ่มเรียนไปแล้ว 10 นาที)
3. เข้าเรียนตรงเวลาตามคาบและวันที่กำหนด หากเป็นไปได้ไม่ควรสายเกิน 10 นาที
4. ไม่พูดแทรกขณะอาจารย์กำลังทำการสอน หากมีข้อสงสัย ให้ถามเมื่อตอนที่อาจารย์บรรยายเสร็จหรือเปิดโอกาสให้ถาม
5. การส่งการบ้าน ส่งทาง PM ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ควรส่งตามกำหนด และส่งช้าได้ไม่เกิน 1 วัน 
6. หากต้องการลา ให้แจ้งก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเรียนการสอน 1 วัน หรือ ก่อน 30 นาที (ในกรณีที่มีธุระด่วน)
ทาง PM โดยส่งตามแบบฟอร์มการลาพร้อมระบุเหตุผลทุกครั้ง 
7. หากมีนักเรียนคนใดที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาดังกล่าวได้เลย เพราะเวลาไปชนกับกิจกรรมอื่นๆ ให้ส่ง
PM โดยแนบแบบฟอร์มพิเศษ และมาขอตามงานย้อนหลัง-ศึกษาเนื้อหาจากกระทู้ที่อาจารย์โพสต์ไว้ให้เอง

การตอบคำถามในห้องเรียน
1. การตอบคำถามรวม : ควรตอบให้มีความละเอียดและชัดเจน และไม่ควรแย่งกันตอบ 
และทุกๆครั้งจะให้คะแนนแก่นักเรียนที่สามารถตอบคำถามได้คนแรก
2. การตอบคำถามแบบเจาะจงบุคคล : นักเรียนที่ถูกถามไม่ควรตอบช้าเกินไปกว่า 3 นาที 
3. ไม่แย่งกันตอบคำถาม
4. เกณฑ์การให้คะแนนคำถามแต่ละข้อขึ้นอยู่กับอาจารย์จะกำหนด

เกณฑ์การให้-หักคะแนน
1. นักเรียนจะได้รับคะแนน หากตอบคำถามถูกต้องและส่งการบ้านตรงเวลา
2. นักเรียนจะโดนหักคะแนน หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น คุยกันขณะเรียน ไม่ตั้งใจฟัง
และส่งการบ้านล่าช้าเกินกว่ากำหนด
** หมายเหตุ: คะแนนบ้านจะพิจรณามาจากส่วนนี้ด้วย

คะแนนเก็บ : การส่งการบ้าน 30 คะแนน
คะแนนจิตพิสัย : การเข้าเรียน + การตอบคำถามในห้องเรียน 10 คะแนน
คะแนนการทำรายงาน : 20 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค : 40 คะแนน {ผ่าน 25 คะแนน}

เกณฑ์การเลื่อนชั้นปี
นักเรียนที่มีคะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ในรายวิชาเวมทนตร์คาถา
- กรณีคะแนนตอนสอบปลายภาคไม่ถึงเกณฑ์ (25 คะแนน) ต้องทำการสอบซ่อมถึงแม้ว่าคะแนนรวมอื่นๆจะเกิน 60 ก็ตาม
- กรณีสอบผ่านแต่คะแนนรวมไม่ถึง 60 เพราะคะแนนอื่นๆ (คะแนนเก็บ + คะแนนจิตพิสัย + คะแนนการทำรายงาน) 
น้อยเกินไป ต้องทำงานพิเศษส่ง


Last edited by Prof.Srin on Mon Oct 09, 2017 2:13 pm; edited 2 times in total (Reason for editing : อัปเดดกฎใหม่)
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum